درباره ما

جهان در سال ۲۰۵۰ به هفتاد درصد غذای بیشتری نسبت کنون نیازمند است.و این مهم تنها با کشت مکانیزه نیز میسر است و به جهت نیل به این هدف بایستی از ماشین آلات مدرن و بروز نیز استفاده شود . این شرکت  نزدیک به ۵۰ سال فعالیت در زمینه واردات ، تولید و تهیه و توزیع ماشین آلات کشاورزی پاسخگو نیز بوده ،کشاورزی با شرکت های معتبر اروپایی وغیره همکاری تنگاتنگی نیز داشته است.